Skip to content Skip to navigation

Platfòm pou lapè

Platfòm pou lapè

Photo: AFSC

PLATFÒM pou lapè a se yon gwoup ki ka gen ant 8 ak 12 moun ki reyini, chak lè yo deside sa, pou yo chache fason pou moun ki rete nan kominote a youn konprann lòt pi byen. Nan gwoup sa a men kisa yo fè:

  • Yo analize konfli ki gen nan zòn nan (nan kominote y a)
  • Yo fè pwomosyon pou wè si pa ta genyen vyolans nan zòn lan 
  • Yo reflechi sou sa yo fè chak jou ak sou tout bagay tou nèf moun nan gwoup la rive aprann ansanm nan travay la.
Created Date: 
Sep 20, 2013