Skip to content Skip to navigation

Platfòm pou lapè

Photo: AFSC

PLATFÒM pou lapè a se yon gwoup ki ka gen ant 8 ak 12 moun ki reyini, chak lè yo deside sa, pou yo chache fason pou moun ki rete nan kominote a youn konprann lòt pi byen. Nan gwoup sa a men kisa yo fè:

  • Yo analize konfli ki gen nan zòn nan (nan kominote y a)
  • Yo fè pwomosyon pou wè si pa ta genyen vyolans nan zòn lan 
  • Yo reflechi sou sa yo fè chak jou ak sou tout bagay tou nèf moun nan gwoup la rive aprann ansanm nan travay la.
Created Date 
Sep 20, 2013

Give to the AFSC Pandemic Relief Fund today!

Help get food and essentials to people in need during this time of pandemic.

Give Now →

CLOSE   X