April Street Spirit masthead
Photo: 
Terry Messman